psí
CENTRUM
PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Kysucké Nové Mesto
Projekt: UČÍME SA A POZNÁVAME (Kód ITMS: 11220100288)
č: SOP ĽZ - FSR - 2007 / 2.1 / 01
Telefón:
041/421 21 76
041/422 04 74
041/422 04 73
E-mail:
pppknm@pppknm.sk

IČO: 37901273
Peniaze nám môžete darovať na účet vedený v štátnej pokladnici
č. účtu: 7000 12 27 98 / 8180
Projekt je podporený v rámci sektorového operačného programu
Ľudské zdroje spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu
www.fsr.gov.sk
Stránka bola zobrazená 28071 krát