Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond
CPPPaP Kysucké Nové Mesto


Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Komenského 2740, Kysucké Nové Mesto
Dátum zriadenia: 28.2.1998
Názov zriaďovateľa: Okresný úrad Žilina
Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Riaditeľ: Mgr. Alena Žabková

Zamestnanci:

1 odborný zamestnanec s 2. atestačnou skúškou – psychológ
1 odborný zamestnanec s 1. atestačnou skúškou – sociálny pedagóg
6 samostatných odborných zamestnancov – 3 psychológovia, 1 špeciálny pedagóg,
1 špeciálny pedagóg, 1 logopéd
3 nepedagogickí zamestnanci

Odborní pracovníci vykonávajú tieto činnosti:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická a logopedická:
diagnostika

 • - terapia (individuálna, skupinová, rodinná)
 • - poradenstvo
 • - supervízia
 • - stimulačne cvičenia a nápravy
 • - výchovné a profesijné poradenstvo
 • - preventívne činnosti( prevencia sociálno-patologických vzťahov)
 • - metodické vedenie výchovných poradcov, koordinátorov, školských špeciálnych pedagógov a pod. ďalšie odborné činnosti

Centrum má tri oddelenia:
1.Oddelenie poradenstva vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického poradenstva v karierovom vývine
2. Oddelenie výchovného poradenstva, poradenstva osobnostného vývinu, poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, psychoterapie
3. Oddelenie technicko-hospodárske

Poslanie organizácie

 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste (ďalej CPPPaP) bola zriadená 28.2.1998 v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Zb. o školských zariadeniach, zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Zb. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Aktuálne v súlade s § 22 ods.3 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • CPPPaP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Okresného úradu Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom materských, základných, stredných a vysokých škôl, ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.
 • Kontakt: tel.: 0908 709 992, 0911 609 830, 041/421 21 76

  IČO:
  37901273

  Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
  V roku 2019 nám boli poskytnuté financie z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline ktoré boli použité na:
  mzdy: 142 786,00€
  odvody: 49 749,08€
  prevádzka: 37 578,00€
  transfery: 203,32€
  Celkom: 189 415,00€


  LEGISLATÍVA


  ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
  ZÁVEREČNÉ SPRÁVY
  OSTATNÉ